سوتین بدون کاپ وریتکس مدل Variteks REF 231

2,255,000 تومان
سوتین بدون کاپ وریتکس مدل Variteks REF 231 از جنس نئوپرن کاملا متناسب با بدن بوده و فشار ملایمی را وارد می‌کند تا فرم دلخواه را به بدن بدهد. قزن قسمت جلویی و روی شانه‌ها استفاده از این محصول را راحت کرده و امکان گردش خون مناسب و تنفس راحت پوست را فراهم می‌کند.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela BB01

4,740,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به سینه، باسن، شکم و پهلوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela BB03

5,025,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به سینه، ران ها، باسن، شکم و پهلوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela BB09

6,450,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به سینه، آرنج، ران ها، باسن، شکم و پهلوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela BR02

2,080,000 تومان
گن بعد از عمل جراحی Isavela BR02، سوتین بعد از عمل سینه است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela BS01

3,410,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به شکم و پهلوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela BS03

3,600,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار به شکم و پهلو ها و قسمتهای ران وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد دو عدد زیپ در کناره های گن و  بند هایی که روی شانه می افتد که باعث سهولت در پوشیدن گن است و گن را بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela FA03

1,225,000 تومان
جنس UNISEX گن صورت ایزاولا فشار یکسانی را با بسته شده نوارچسب به صورت و گردن وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela FA05

1,130,000 تومان
جنس UNISEX گن صورت ایزاولا فشار یکسانی را با بسته شده نوارچسب به صورت و گردن وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela GR13

3,410,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار به شکم، ران و زانو وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند.. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela MG01

3,125,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به شکم و پهلوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela MG02

5,975,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به سینه، ران ها، باسن، شکم و پهلوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela MG03

4,170,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به سینه، باسن، شکم و پهلوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela SL01-ms

1,890,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به بازوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela SL04-ms

3,030,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به بازوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela VS03-ms

3,220,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار یکسانی را به سیته ها و بازوها وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی Isavela BS05

3,790,000 تومان
جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار به شکم و پهلو ها و قسمتهای ران و زانو وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن و بند هایی که روی شانه می افتد گن را بهتر به بدن مینشاند. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن جلیقه‌ای مردانه وریتکس مدل ۲۴۰ Variteks REF

3,600,000 تومان
گن جلیقه‌ای مردانه وریتکس مدل 240 Variteks REF از جنس نئوپرن کاملا متناسب با بدن بوده و فشار ملایمی را وارد می‌کند تا فرم دلخواه را به بدن بدهد. قزن و زیپ استفاده از محصول را راحت کرده و امکان گردش خون مناسب و تنفس راحت پوست را فراهم می‌کند.

گن شکم و پهلوی شورتی پشت بلند وریتکس مدل Variteks REF 225

3,410,000 تومان
گن شکم و پهلوی شورتی پشت بلند وریتکس مدل Variteks REF 225 از جنس نئوپرن کاملا متناسب با بدن بوده و فشار ملایمی را وارد می‌کند تا فرم دلخواه را به بدن بدهد. قزن و زیپ استفاده از محصول را راحت کرده و امکان گردش خون مناسب و تنفس راحت پوست را فراهم می‌کند.

گن غبغب وریتکس مدل Variteks REF 235

1,430,000 تومان
گن غبغب وریتکس مدل Variteks REF 235 از جنس نئوپرن کاملا متناسب با صورت بوده و فشار ملایمی را وارد می‌کند. پارچه لانه زنبوری، اکسیژن‌رسانی را ساده کرده و از همه جهات کشیده می‌شود، به همین دلیل میکرو ماساژ مداومی به صورت و گردن می‌دهد.

گن مردانه شکم، پهلو و سینه وریتکس مدل ۲۴۱ Variteks REF

3,670,000 تومان
گن مردانه شکم، پهلو و سینه وریتکس مدل 241 Variteks REF از جنس نئوپرن کاملا متناسب با بدن بوده و فشار ملایمی را وارد می‌کند تا فرم دلخواه را به بدن بدهد. قزن و زیپ استفاده از محصول را راحت کرده و امکان گردش خون مناسب و تنفس راحت پوست را فراهم می‌کند.

گن بعد از عمل جراحی ایزاولا Isavela BE01

جنس UNISEX گن بدن ایزاولا فشار به شکم، ران و زانو وارد میکند که باعث بهبود هر چه سریعتر محل بعد از عمل می باشد. دو عدد زیپ در کناره های گن تعبیه شده که باعث سهولت در پوشیدن گن است و بهتر به بدن مینشاند.. جنس این گن فاقد لاتکس و ضد میکروب است و با توجه به منافذ موجود برای تنفس گن مانع از بروز بو و باکتری در گن است.

گن بعد از عمل جراحی

گن پس از جراحی، گن لیپوساکشن، گن  لیپوماتیک، گن  لیپولیز، گن  ماموپلاستی، گن  ابدومینوپلاستی

این گروه شامل انواع گن های بعد از جراحی زیبایی در بازوها، سینه، شکم، پهلوها، باسن و ران می شود. این گن ها معمولا بعد از ابدومینوپلاستی، لیپوساکشن و لیپوساکشن شکم، باسن و ران، پروتز سینه، ماموپلاستی، لیفت سینه، تزریق چربی و پروتز باسن، لیپولیز، جراحی زیبایی صورت، لیپوساکشن و لیپوساکشن و انواع جراحی های زیبایی هستند..

اهمیت پوشیدن گن پس از جراحی لیپوماتیک

در راستای تاثیر قابل توجه لیپوماتیک در کاهش وزن و حفظ فرم بدن، مراقبت های پس از لیپوماتیک نقش بسیار جدی تری در تعیین نتایج عمل و رضایت بیمار دارد. درصد کمی از بیماران ممکن است به دلیل رعایت نکردن مراقبت‌های بعد از عمل مانند پوشیدن لباس نامناسب، نشستن و خوابیدن نامناسب، انجام ندادن ماساژ موثر و اولیه به نتیجه مطلوب نرسند. یکی از نکات کلیدی در مراقبت پس از لیپوماتیک، انتخاب و پوشیدن لباس مناسب طبق دستور پزشک است. در صورت رعایت این موضوع چین های پوستی به شدت از بین می روند و روند بهبودی پس از لیپوماتیک تسریع می شود.

نقش گن بعد از لیپوماتیک چیست؟

1- لازم به توضیح است که با لیپوماتیک چربی زیر پوستی که بین پوست و عضله قرار دارد برداشته می شود. وقتی این چربی برداشته می شود، زمان می برد تا پوست با عضله زیرین جوش بخورد.

اگر بیمار مراقبت های بعد از عمل را رعایت نکند، مایعات تزریق شده در حین عمل می توانند در این فضا باقی بمانند و از ادغام پوست با لایه زیرین جلوگیری کنند، بنابراین پوشیدن لباس فشاری بعد از لیپوساکشن باعث ترشحات و خونریزی از سوراخ ها می شود. موارد کوچک ایجاد شده زودتر حذف می شوند و روند تعمیر تسریع می شود.

2- گن  فشار می تواند از بروز التهاب احتمالی ناشی از تجمع مایعات جلوگیری کرده و از تشکیل سلولیت جلوگیری کند.

3- گن فشار با تنظیم سیستم گردش خون وریدی باعث بهبود گردش خون و همچنین جلوگیری از افت احتمالی فشار خون و سرگیجه بعد از جراحی می شود.

4-Pressure Gen می تواند خون رسانی به نواحی جراحی را افزایش داده و در نتیجه روند بهبودی را بهبود بخشد.

5- گن فشاری از پانسمان و گاز محافظت می کند و در نتیجه پانسمان ها مایعات دفع شده را بهتر جذب می کنند.

مطالعات نشان می دهد بیمارانی که در انتخاب گن  مناسب و نحوه استفاده از آن دقت بیشتری می کنند، پس از لیپوماتیک از نتیجه بهتری بهره مند خواهند شد.

پوشیدن گن گشاد چه مشکلاتی را برای بیمار ایجاد می کند؟

1- تشکیل سروما

2- ایجاد لنف ادم

3- ایجاد پوست غیر یکنواخت

4- ایجاد و باقی ماندن اسکار قرمز در محل سوراخ اسکار قرمز

5- نکروز و مرگ پوست در اثر عدم خونرسانی به سطح پوست

پس از جراحی لیپوماتیک، باند فشاری باید حداقل به مدت دو هفته توسط بیمار به صورت شبانه روزی استفاده شود و فقط برای مدت محدودی برای رفتن به حمام و توالت قابل برداشتن است.

باید پذیرفت که پوشیدن گن برای بیماران کمی سخت است زیرا بدن تحت کشش است و این باعث ناراحتی بیمار می شود، اما به دلیل لزوم پوشیدن آن، این ناراحتی باید توسط بیمار تحمل شود. نتیجه دلخواه را بدست آورید.

گن غبغب چیست؟

گن غبغب از دو حلقه پارچه سفت ساخته شده است که به صورت عمود بر هم دوخته شده اند. یکی از این دایره ها از زیر چانه تا بالای سر به صورت عمودی بسته می شود و قسمت دیگر از همان قسمت چانه تا پشت گردن بسته می شود، به این ترتیب می توان چانه و زیر فک را ثابت و تقویت کرد.

در واقع گن غبغب پس از تخلیه چربی، پوست ناحیه مورد نظر را به خوبی فشرده می کند تا از دست دادن خون جمع نشود و در عرض چند هفته با بسته شدن غباب، پوست خود را جمع کند.

نحوه بستن گن غبغب

بستن گن غبغب کار سختی نیست و به راحتی توسط خود شخص انجام می شود. دو حالت گرد و حلقه ای شکل وجود دارد که زیر سر و پشت گردن قرار می گیرند که هر کدام حالت چسبنده دارند. بیمار می تواند چانه زیر آن را با استفاده از یک برچسب برای ثابت کردن قسمت بالای سر و قسمت دیگر که حالت چسبنده به دور گردن دارد، ثابت کند.

تا چه مدت باید از گان گن غبغب استفاده کرد؟

توصیه می کنیم حداقل به مدت 3 هفته پانسمان گاز را به طور دائم ببندید و از روسری و ماسک روی آن استفاده کنید. پس از 3 هفته، ممکن است لازم باشد تا یک یا دو هفته دیگر از بانداژ گاز استفاده کنید.

گن غبغب را از کجا می توان تهیه کرد؟

گن غبغب معمولاً در داروخانه ها موجود نیست. جنس های مناسب معمولا توسط تولیدکنندگان یا شرکت های واردکننده که پارچه های مناسبی دارند وارد و دوخته می شود.  اما در فروشگاه پزشک کالا می توانید به انواع گن غبغب دسترسی داشته و تهیه کنید

گن لیپوساکشن غبغب ، گن لیفت صورت

گن ها فشاری صورت پس از جراحی های صورت مانند لیفت صورت، جوانسازی پوست صورت، بازسازی پوست صورت، اتوپلاستی (جراحی گوش)، لیفت گردن و لیپوساکشن گونه و همچنین جراحی های کاشت صورت مانند کاشت چانه، جراحی بزرگ کردن چانه و استخوان گونه استفاده می شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب پس از جراحی پلاستیک صورت، استفاده از ماسک صورت ضروری است.

این گن ها دارای رنگ ها و طرح های مختلفی هستند که می توانید از بین آن ها یک مورد مناسب را انتخاب کنید.

افزایش سن، عوامل ارثی، چاقی، عوامل محیطی و سبک زندگی باعث افزایش میزان چربی زیر چانه و چانه و همچنین دور گردن می شود. لیپوساکشن شکم راه حلی ایده آل برای از بین بردن چربی هایی است که با ورزش و رژیم غذایی از بین نرفته اند. در این جراحی چربی اضافی برداشته شده و پوست شل برداشته می شود. در نتیجه زاویه فک اصلاح شده و گردن شکل بهتری به خود می گیرد.

پس از لیپوساکشن چانه و گردن، از بیماران خواسته می شود که از چانه بند یا گن ها لیپوماتیک چانه استفاده کنند. در واقع، استفاده از آنها بخش مهمی از روند درمان است. تورم بعد از جراحی صورت را به حداقل می رساند و به بافت های نرم کمک می کند تا پس از لیپوساکشن سازگار شوند. این گن  ها علاوه بر کاهش درد و سوزش، نتایج این جراحی زیبایی را نیز بهبود می بخشد. معمولاً از بیماران خواسته می شود تا حد امکان در هفته اول پس از جراحی از گن ها استفاده کنند. برای سه تا چهار هفته بعد از عمل، استفاده از این گن ها در خانه و هنگام خواب کافی خواهد بود. بسته به واکنش بیمار به این روش می توان توصیه های مختلفی به او داد. بند چانه یا گن های جراحی چانه به کاهش و جلوگیری از تورم و رفع شلی پوست کمک می کند.

اهمیت استفاده از گن ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل شامل میزان چربی برداشته شده و شلی پوست بیمار است. به گفته جراحان، لیفت صورت باعث می شود بیمار به نتایج عالی دست یابد. ترک استفاده از این گن  ها می تواند اثرات منفی بر نتایج لیپوساکشن داشته باشد. در مورد عدم استفاده از بند چانه باید با جراح پلاستیک مشورت شود.

گن بعد از لیپوساکشن غبغب

پس از جراحی، از شما خواسته می شود که یک روپوش جراحی بپوشید. بریس های استاندارد نرم و راحت هستند و بعد از لیپوساکشن به چانه فشار وارد می کنند. این بریس ها از مواد مصنوعی و محکم ساخته شده اند که پس از جراحی در اطراف بدن کشیده می شوند. گن های فشار طبی که بعد از لیپوساکشن مورد استفاده قرار می گیرند در اندازه ها و مدل های مختلفی هستند. پس از جراحی از بیمار خواسته می شود که از این بند چانه استفاده کند.