نمایش یک نتیجه

کیسه ذخیره شیر راما RAMA

با توجه به اینکه غذای اصلی نوزادان و کودکان شیر مادر می باشد اگر مادران به دلیل وجود مشغله برای مدتی از کودک خود دور باشند با استفاده از کیسه ذخیره شیر راما RAMA امکان ذخیره شیر برای کودک وجود دارد.