راهنمای اندازه گیری فشار خون با فشارسنج مچی

برای گرفتن صحیح فشارخون می بایست فشارسنج نه بسیار محکم و نه خیلی آزاد به مچ دست بسته شود

همانگونه که در شکل زیر مشخص است، فشارسنج می بایست در راستای قلب قرار گیرد و کمی از ابتدای مچ دست نیز فاصله بگیرد.

میبایست در حین گرفتن فشار از صحبت کردن و حرکت اجتناب نماییم

با توجه به اینکه اطلاعات فشارهای گرفته شده در دستگاه ذخیره می شود برای حصول نتیجه بهتر در مقایسه اطلاعات، فشارخون خود را همیشه در یک زمان مشخص از روز اندازه گیری نمایید.

قبل از هر اندازه گیری ۵ دقیقه استراحت کنید.

برای اندازه گیری مجدد ۵ دقیقه صبر کنید.

اندازه گیری با دستگاه فشارسنج صرفا برای اطلاع شخصی می باشد و جانشین آزمایشات پزشکی نیست. درباره نتایج فشارخون خود با پزشک مشورت نمایید و هرگز خودسرانه برای مصرف دارو تصمیم نگیرید یا تغییری در دُز داروی مصرفی ندهید.